Află voia lui Dumnezeu! Regula Sfîntului Serafim de Sarov

Roagă-te pentru tine !

Regula Sfintului Serafim de Sarov

Pravila de Rugăciune: ,,BOGORODICINAIA”

(a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu) 

„Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Bucură-Te! Ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.”

Regula aceasta o poți face în mod deosebit, când nu știi ce decizie să iei. Cu cine să te însori sau măriți, la care serviciu să muncești, la care universitate să te duci, la orice nevoie și dorință pe care o ai în orice moment important din viață.ceastă pravilă, este citirea de 150 de ori a cântării aduse din ceruri, de către Arhanghelul Gavriil, ca închinăciune Maicii Domnului, Preasfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu.

Răspunsul niciodată nu întârzie. Dumnezeu și Maica Domnului luminează mintea pentru decizia corectă.

Rugați-vă simplu, cu gândul numai la rugăciune, în liniște interioară, cu credință și cu nădejde că toate sunt voia lui Dumnezeu și El toate le poate. Trebuie prin rugăciune să grăbim înduplecarea lui Dumnezeu, să-și verse din plin mila Sa asupra noastră; să se îndure și să nu ne pedepsească, pe dreptate, după păcatele noastre.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Bucură-Te! Ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.”

Conform unei vechi tradiții, aceasta pravilă a fost dată de Maica Domnului Însăşi, în veacul al VII-lea și odinioară era săvârșită de către toți creștinii. Mai pe urmă a fost dată uitării. Preacuviosul Părinte, Sfântul Serafim de Sarov, care s-a învrednicit de vizita Maicii Domnului în viaţă fiind, a amintit de aceasta pravilă. În chilia lui s-a găsit o cărticică veche, cu descrierea minunilor petrecute cu oamenii care împlineau această pravilă.

Citirea de 150 de ori a rugăciunii ,,Bogorodicinaia” îi aduce creștinului un mare folos. Domnul ne-a arătat cât de puternică este rugăciunea Preacuratei Sale Maici înaintea Lui și cât de eficient este ajutorul acordat de Ea. În cele mai dificile împrejurări și cu totul neașteptate, Ea ne-a întins mâna Sa izbăvitoare. Citirea de 150 de ori a rugăciunii „Bogorodicinaia” îndepărtează mânia lui Dumnezeu și chiar verdictul, Judecătorului Cunoscător de inimi, este amânat.

 Această pravilă aduce îndeplinirea dorinței cu folos. Dar cel mai important, ne pune și ne punem sub Voia lui Dumnezeu!

Rugăciunea „Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Bucură-Te!” poţi să o spui din mers, în călătorie, în transportul public, așteptând pe cineva sau ceva. Ea este uşoară şi se memorizează repede.

După fiecare 10 repetări, spuneți oricare rugăciune care o ştiți pe de rost, către Maica Domnului. Apoi, vă recomand, să vă rugați cu cuvintele proprii, cu atenție și sinceritate. Spuneți toată dorința înaintea Maicii Domnului.

 

Dacă aveți mai mult timp faceți pravila de mai jos:

La începutul acestei pravile se citesc rugăciunile:

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Duh. Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, Sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în Cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greşelile noastre, precum și noi iertăm greşiţilor noştri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean.

Ușa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Mântuiește Doamne, pe părintele meu duhovnic (numele duhovnicului, sau a preotului la care vă mărturisiți ocazional) și pe toți fiii lui duhovnicești și pe frații noştri întru Hristos și pe toate rudeniile cele după duh și după trup, întărește-i, apără-i și miluiește-i, dă-le mângâiere în scârbe și vindecare de boli. Doamne! Trimite-i lui harul Sfântului Duh și pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu ajută-ne, Doamne, să ne îndreptăm viața și să ne mântuim sufletele noastre. Amin!

 Și începem pravila:

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Bucură-Te! Ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.”

După fiecare 10 repetări a rugăciunii: „Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Bucură-Te!”, citim ,,Ușa milostivirii..”, după care ne rugăm la Maica Domnului cu cuvintele noastre, și cerem ce avem nevoie apoi adăugăm din următoarele rugăciuni:

După primele 10 rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuiește şi păzeşte pre toţi creştinii dreptmăritori, sporeşte-le credinţa şi pocăinţa, iar pre cei adormiţi odihneşte-i în veşnica slavă a Domnului nostru.

 După 20 de rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-i şi întoarce-i în Biserica Ortodoxă pre cei rătăciţi şi căzuţi robi ai Tăi ( numele).

 După 30 de rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-l şi păzeşte-l pre părintele meu duhovnicesc (numele) şi cu sfintele lui rugăciuni, miluieşte-mă pre mine, păcătosul.

 După 40 de rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, potoleşte întristările noastre şi trimite mângâiere celor scârbiți şi bolnavi robi ai Tăi (numele).

 După 50 de rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de ispite şi de tot răul şi năpăstuirile.

 După 60 de rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă să săvârșesc toate lucrările mele întru slava lui Dumnezeu spre folosul celor apropiaţi.

După 70 de rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, păzeşte-mă de tot răul şi acoperă-mă cu cinstitul Tău omofor.

 După 80 de rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, înviază sufletul meu şi dăruieşte-mi rugăciune statornică, către Tine.

 După 90 de rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi cu milostivirea Fiului Tău şi a Stăpânului nostru, ca să-mi trimită harul rugăciunii celei arzătoare şi osârdnice.

 După 100 de rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, înduplecă-L pre Domnul nostru Iisus Hristos să mă miluiască pre mine, păcătosul, să-mi ierte toate păcatele şi să mântuiască păcătosul meu suflet.

 După 110 rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, aprinde-mă cu iubirea Ta, întăreşte-mă cu credinţa şi luminează ochii mei întunecaţi cu păcatele.

 După 120 de rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de gânduri deşarte şi dăruieşte-mi cuget şi inimă avântate spre mântuire.

 După 130 de rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, trimite-mi pace sufletească, odihnă şi sănătate trupească.

 După 140 de rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, dăruieşte-mi sfârșit paşnic şi netulburat şi călăuzeşte-mi sufletul prin vămile cele înfricoşătoare.

 După 150 de rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, să-mi fii mie, Maică a lui Dumnezeu, zid nebiruit şi protectoare puternică, nu mă respinge pre mine, păcătosul şi nevrednicul, care alerg la împărătescul Tău acoperământ, căci Tu eşti nădejdea creştinilor şi adăpostirea păcătoşilor.

La sfârșitul Pravilei de rugăciune rostim:

,,Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pre Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pre Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.”

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieşte! ( de trei ori)

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și a tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!

 

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

 Preasfântă de Dumnezeu Născătoare Fecioară, acoperă-mă şi mă păzeşte pre mine, robul Tău, de toată răutatea sufletului şi a trupului şi de tot vrăjmaşul cel nevăzut şi văzut.

 Bucură-Te, Ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre.

Bucură-Te şi Te veseleşte, Născătoare de Dumnezeu Fecioară şi Te roagă pentru robul Tău. Doamnă şi Stăpână a îngerilor şi Maică a creştinilor, ajută-mi mie robului Tău.

O, Marie, cu totul fără de prihană, bucură-Te Mireasă nenuntită. Bucură-Te, bucuria celor necăjiți şi mângâierea celor scârbiți, Bucură-Te hrana celor flămânzi şi limanul celor înviforaţi. Bucură-Te, Cea mai sfântă decât sfinţii şi decât toată zidirea mai cinstită. Bucură-Te, sfinţenia Tatălui, lăcaşul Fiului şi umbrirea Duhului Sfânt. Bucură-Te, palatul de lumină al lui Hristos Dumnezeului nostru, Împăratul tuturor. Bucură-te, lauda creştinilor şi ajutătoarea cea gata a celor ce Te cheamă pre Tine.

Preasfântă Stăpâna mea, păzeşte-mă sub acoperământul Tău, căci în preacuratele Tale mâini îmi pun duhul meu. Fii ajutătoare şi acoperământ sufletului meu în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii şi roagă-Te pentru mine, nevrednicul, să intru curat şi limpezit în rai. Să nu mă lepezi, Doamna mea, pre mine, robul Tău, ci ajută-mi mie şi dă-mi împlinirea cererii. Izbăveşte-mă de toată primejdia, bântuiala, nevoia şi neputinţa şi dăruieşte-mi pocăinţă mai înainte de sfârșit. Ca prin mijlocirea şi ajutorul Tău, mântuindu-mă în viaţa aceasta de acum de tot vrăjmaşul văzut şi nevăzut, umblând cu plăcere de Dumnezeu în voia iubitului Tău Fiu şi Dumnezeului nostru, iar la ziua cea înfricoșătoare a Judecăţii izbăvindu-mă de veşnica şi grozava muncă, să mă închin, să mulţumesc şi să slăvesc întru tot sfânt numele Tău în vecii vecilor. Amin!

Bucură-Te, Cea plină de har! Bucură-Te, Ceea ce eşti preafericită! Bucură-Te, Cea preabinecuvîntată! Domnul este cu Tine!

Aceasta Pravila se face în mănăstirea din Diveevo a Sfântului Serafim de Sarov în fiecare seară, la ora 21, la procesiunea de pe ,,Kanafkă” (Cărarea Maicii Domnului, care înconjoară mănăstirea).

Vă recomand cîteva rugăciuni mici, din paraclisul Maicii Domnului, pe care le puteți învăța pe de rost, așa încât, le veți putea rosti când veți face pravila fără carte:

Izbăvește de nevoi pe robii tăi, Născă­toare de Dumnezeu, că toți, după Dumnezeu, la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor.

Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Năs­cătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cum­plit al trupului meu și vindecă durerea sufle­tu­lui meu.

Ceea ce ești rugătoare caldă și zid nebi­ruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu dina­dinsul strigăm către tine, Născătoare de Dum­nezeu, stăpână: Vino degrab și ne izbăvește pe noi din nevoi, ceea ce ești singura grabnic folositoare.

Ceea ce ești păzitoarea creștinilor nebiru­ită, și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor; ci sârguiește ca o bună spre ajuto­­rul nostru, care cu credință strigăm către tine: Grăbește spre rugăciune și te nevoiește spre îm­blânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Ajutorului omenesc nu ne încredința pe noi, Preasfântă Stăpână, ci primește rugăciu­nea robilor tăi, că necazurile ne cuprind și nu putem răbda săgetările diavolilor; acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi, păcătoșii, pururea fiind biruiți; mângâ­iere nu avem afară de tine, stăpâna lumii. Nă­dejdea și folositoarea credincioșilor, nu trece rugăciunile noastre, ci le fă de folos.

Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; ci, cerând dar bun, primește dăruirea către cere­rea cea de folos.

Prefacerea celor necăjiți, izbăvirea celor neputincioși fiind, izbăvește pe robii tăi, Năs­cătoare de Dumnezeu Fecioară, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, singura folosi­toare a credincioșilor.

O, prealuminate nor, Maica lui Dumne­zeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe stăpâna lumii, cu cântări să o cinstim.

Pentru păcatele mele cele multe mi se îm­bolnăvește trupul și slăbește sufletul meu; la tine scap, ceea ce ești plină de daruri; nădej­dea tuturor celor fără de nădejde, tu îmi ajută.

Stăpâna și Maica Izbăvitorului, primește rugăciunea nevrednicilor robilor tăi, ca să fii folositoare, către Cel ce S-a născut din tine, o, stăpâna lumii, fii mijlocitoare.

Cântăm cu osârdie acum cântare de bucu­rie ție, celei întru tot lăudată, Născătoare de Dumnezeu. Cu Înaintemergătorul și cu toți sfinții, roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, ca să ne mântuiască pe noi.

Toate oștile îngerești, Înaintemergătorul Dom­nului, cei doisprezece Apostoli și toți sfinții, împreună cu Născătoarea de Dumne­zeu, faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi.

Milostivă fii mie, smeritului, că afară de tine altă scăpare nu știu eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate. Miluiește-mă, nădej­dea creștinilor.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Năs­cătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare, decât serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvân­tul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născă­toare de Dumnezeu, te mărim.

 

 

TOATĂ NĂDEJDEA NOASTRĂ SPRE TINE O PUNEM, MAICA LUI DUMNEZEU,

PĂZEŞTE-NE SUB SFÂNT ACOPERĂMÂNTUL TĂU!

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

You may also like...

1 Response

  1. Avatar photo admin spune:

    Regula aceasta ma ajutat să mă căsătoresc cu persoana potrivită !

Lasă un răspuns